Dekbeperking

Mensen geloven graag dat regels goed zijn, zo lang ze er zelf maar geen last van hebben!

Als dieren dezelfde voorouders hebben kan dat gezondheidsproblemen opleveren voor het ras of de populatie.

Een te snel oplopende inteelt leidt tot mindere prestaties (inteelt depressie), verlies aan diversiteit en het plotseling te voorschijn komen van genetische gebreken.

Bij de te nemen maatregelen kun je denken aan een de beperking voor populaire mannelijke dieren of het instellen van een fokcirkel of sturen op verwantschappen. 

 

Sommige rasverenigingen hebben speciale regels opgesteld m.b.t. het aantal paringen (dekkingen) van mannelijke dieren, een voorbeeld

hiervan is een dek beperking.

Het doel van deze regels is om de genetische bijdrage van de mannelijke dieren in volgende generaties te beperken en dus de mate van inteelt op deze manier te sturen.

Om dit te realiseren streven zij voor gelijke bijdrage van elk geselecteerd mannelijk dier.

 

Over het algemeen worden deze fokkerij beperkingen niet op prijs gesteld door fokkers omdat hun belang meer in de korte termijn resultaten liggen: zij willen de superieure mannelijke dieren gebruiken voor de fokkerij of ze willen geld verdienen door hun mannelijke dieren te laten fokken.

 

Deze persoonlijke interesses zijn vaak verschillend van het lange termijn belang van de hele populatie.

Mensen geloven graag dat regels goed zijn, zo lang ze er zelf maar geen last van hebben.

Waarom zouden zij zichzelf beperkingen opleggen terwijl anderen gewoon vrolijk doorgaan en toch dat populaire mannelijke dier gebruiken?

Waarom zouden zij niet de toestemming krijgen om dat mannelijke dier te gebruiken?

Je kunt je voorstellen dat dit vooral een probleem is wanneer mannelijke dieren individueel eigendom zijn.

Een ander gevaar wat op de loer ligt bij dit soort fokkers is het populair sire syndroom. 

Wat doet valle del futuro aan de dek beperking in het fokprogramma?

1. De driegeneratieregel

Wat is de driegeneratieregel?
Deze regel houdt in dat een combinatie niet is toegestaan als er in de stamboom van de reu, die bestaat
uit drie voorafgaande generaties, één of meer dezelfde voorouders voorkomen als in de stamboom van de teef.’

2.  Maximum aantal nesten per fokdier

(Jaarlijks) maximum aantal dekkingen per fokdier.

Een dekreu wordt in onze kennel nooit ingezet onder de leeftijd van 3 jaar, voorkeur is 4 jaar.

Tussen de verwekte nesten van dezelfde reu zit minimaal 12 maanden.

Dit om bij problemen niet al meerdere nesten vlak na elkaar gefokt te hebben met dezelfde reu. 

Als blijkt dat uit een bepaalde combinatie (erfelijke) problemen zijn voortgekomen, zijn er niet nog 2 of 3 nesten van dezelfde reu met waarschijnlijk

dezelfde problemen op de wereld gezet.

Enkele levensbedreigende aandoeningen zoals epilepsie en DCM komen vaak tot uiting rond het tweede levensjaar. Vandaar een wacht tijd van minimaal 24 maanden. Langer is nog beter natuurlijk!

3. Kwalificaties individueel dier (tijdelijk) omlaag brengen 

Beperken van het aantal dekreuen door het aantal kwalificaties waaraan een dekreu moet voldoen omlaag te brengen bij de eerste dekking. 

Dit geldt in ons geval alleen bij een eerste dekking van een dekreu.

4. Inzet andere fokdieren

Voor elke populaire dekreu die gebruikt wordt, worden zijn broers niet ingezet voor de fokkerij...

Dit is natuurlijk super zonde, want ieder afzonderlijk dier heeft weer een ander genenpakket.

Voor de genenpool is het daarom belangrijk dat er met meerdere dieren uit hetzelfde nest gefokt wordt, in plaats van met 1 zogenaamd perfecte hond.

Wij trachten dan ook om met verschillende broers, in dit voorbeeld 3 broers, uit hetzelfde nest 1 dekking te doen, dan met 1 reu uit een nest 3 dekkingen te doen.

5. Meer genetische diversiteit creëren met de top-down aanpak

Om de theorie van genetische diversiteit te introduceren gebruiken we een top-down aanpak: eerst kijken we naar genetische diversiteit tussen populaties, dan binnen populaties en uiteindelijk binnen een individu.

Daarna kijken we naar verschillende mechanismen die genetische diversiteit beïnvloeden en we bediscussiëren hun rol in fokkerij van dieren.

We kijken naar inteelt en de gevolgen hiervan.

Genetische diversiteit maakt selectie van de beste dieren voor de fokkerij mogelijk.

Als er geen genetische diversiteit is, dus als alle dieren genetisch hetzelfde zijn, zou selectie van dieren niet resulteren in een verbeterde volgende generatie.

In dat geval is het onnodig om een fokprogramma op te zetten.

Genetische diversiteit is sterk gelinkt aan inteelt. Inteelt komt door het paren van twee verwante dieren en dit heeft een negatief effect op gezondheid en voortplanting van de nakomelingen.

Tot slot!

Wij hoeven niet aangesloten te zijn bij een rasvereniging om ons aan regels te houden!

De regels die wij onszelf opleggen gaan verder en zijn zelfs veel

strenger dan de regels die de rasverenigingen momenteel hanteren!