Epilepsie bij Cane Corso

Aanvallen van spierkrampen, incontinentie, bewusteloosheid - veel rashonden lijden vanwege inteelt aan epilepsie. 

Zo ook de van oorsprong Italiaanse Cane Corso. 

Cane Corso fokkers gebruiken honden waarvan inmiddels bekend is dat ze epilepsie kunnen overdragen!

Dit is bij wet verboden, maar de rasverenigingen en de Raad van Beheer laten het toch gebeuren!

 

Niet alleen de honden, maar ook hun eigenaren lijden hieronder. 

"Het is verschrikkelijk als je vriend schuimbekkend ligt te krampen," aldus een baasje. "Laatst viel mijn hond van de trap toen er onverwacht een aanval begon." 

Een ander: "Mijn gezinsleven is ontwricht door de epilepsie van Max, en we kunnen door de hoge kosten voor de medicijnen en de dierenartsbezoeken niet op vakantie." 

 

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk.

Problemen in de hersenen zoals na een trauma (ongeluk), een tumor of infectie kunnen epilepsie geven (secundaire epilepsie).

Ook problemen buiten de hersenen kunnen epilepsie veroorzaken, bijvoorbeeld laag bloedsuikergehalte.

Primaire epilepsie is een erfelijk probleem waarbij er geen onderliggende andere oorzaak gevonden kan worden. 

 

Epilepsie kan niet worden genezen. Levenslange toediening van dure medicijnen kan symptomen bestrijden,

maar is lang niet altijd succesvol. Bij ernstige gevallen kan euthanasie noodzakelijk zijn. 

Voorkomen is daarom essentieel. Voor sommige rassen bestaat een DNA-test om epilepsie mee op te sporen, maar voor de Cane Corso niet. 

 

Grondig onderzoek binnen de stambomen is daarom een vereiste voor het fokken van gezonde pups. 

Het fokken met lijders aan epilepsie (en hun directe familieleden en nakomelingen) moet worden uitgesloten. 

 

Veterinair specialist Paul Mandigers, het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren en het Medisch Centrum voor Dieren bevestigen dit advies.

Helaas komt binnen de populatie Cane Corso's epilepsie steeds vaker voor. 

Ongeveer 3% van de honden ontwikkelen geschat ergens in hun eerste levensjaren epilepsie. De exacte frequentie varieert per ras, regio en land.

Het komt vaker voor bij de rasgroepen herders, jachthonden en dogachtigen.

Ook binnen deze verschillende rasgroepen zijn er uitschieters.

 

Maar ook de frequentie varieert, met name bij genetische epilepsie, in de tijd.

Dit is wel afhankelijk van de keuze die de fokkerij maakt bij de selectie van haar ouderdieren en de uitwerking hiervan in de jaren daarna.

 

Bij sommige honden is epilepsie goed te behandelen en te onderdrukken door medicatie, maar helaas niet altijd.

Cane Corso's die gaan clusteren hebben een grotere kans om vroegtijdig te overlijden en worden vaak niet ouder dan 2 jaar!

 

Helaas hebben wij zelf ook een hond gefokt die gediagnostiseerd is met epilepsie,

deze hond is inmiddels net zoals bijna alle Cane Corso's met epilepsie helaas niet meer in leven...

Als verantwoordelijk fokker is dit natuurlijk het aller laatste wat je wilt... 

MAAR... wij zijn hier in ieder geval wel open en eerlijk over zoals het hoort, want wij hebben niets te verbergen!

Wat is epilepsie bij de hond?

 

Hersenen bestaan, uit zeer vele cellen die met elkaar verbonden zijn met zenuwuitlopers, het beste te vergelijken met dunne elektriciteit draadjes.

De cellen communiceren met elkaar via zeer kleine stroompjes door deze verbindingen te sturen.

Bij een epileptische aanval treedt er in een korte tijd ongecontroleerd vele stroompjes door cellen en verbindingen, een ontlading.

Deze "ontlading" kan optreden in een deel van de hersenen ofwel over de hele hersenen heen.

Hierbij treedt ongecontroleerd gedrag op dat zich uit afhankelijk van de locatie in de hersenen waar dit optreedt.

Vaak heeft het dier spastische krampen en laat het urine en/of ontlasting lopen.

Dieren zijn vaak geheel of gedeeltelijk buiten bewustzijn. Men onderscheidt drie fases in een epileptische aanval, de pre-ictus of aura.

Dit is de fase voor de eigenlijke aanval en is bij dieren meestal niet goed te onderscheiden.

De ictus is de eigenlijke epileptische aanval. De post-ictus is de periode na de aanval. Dieren kunnen dan ander gedrag vertonen. 

 

Er zijn verschillende soorten epileptische aanvallen die allemaal "epilepsie" genoemd worden. 

 

Deze zijn onder verdeeld in vijf categorieën:

 • Een gegeneraliseerde aanval ofwel grand mal.
  Deze vorm komt het meest voor en is de typische epileptische aanval. Het gehele lichaam is betrokken in de aanval en dit uit zich in verstijving, spierkrampen en bewustzijnsverlies. Ook kan de hond of kat urine en/of ontlasting laten lopen.

 

 • Een gelokaliseerde aanval.
  Deze aanval beperkt zich tot een gedeelte van de hersenen. deze aanval kan zich uitbreiden tot een gegeneraliseerde aanval.

 

 • Een psychomotorische aanval
  Dit type aanval uit zich met name in afwijkend gedrag. Voorbeelden van een dergelijke aanval kan huilen of janken zijn, naar een (denkbeeldige) vlieg happen, naar de staart happen, rondjes rennen etc.

 

 • Status epilepticus
  Dit is een epileptische aanval die 10 minuten of langer duurt. Dit is een levensbedreigende situatie en dient met spoed door een dierenarts behandeld te worden.

 

 • Clustering
  Bij cluster epilepsie treden er meerdere aanvallen in korte periode na elkaar op. Men spreekt al van een cluster als er binnen 24 uur meer dan één aanval optreedt.

 


Onderstaand filmpje geeft een aanval bij een Cane Corso weer!

Is dit wat je als verantwoordelijk fokker een hond door jou gefokt en hun baasjes aan wilt doen?!

Wij in iedergeval niet!

 


Hoe ontstaat epilepsie bij de Cane Corso?

 

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk. Problemen in de hersenen zoals na een trauma (ongeluk), een tumor of infectie kunnen epilepsie geven (secundaire epilepsie).

Ook problemen buiten de hersenen kunnen epilepsie veroorzaken, bijvoorbeeld laag bloedsuikergehalte, gifstoffen die gevormd worden bij orgaanproblemen (denk bijv. aan nier en leverpatiënten) of externe vergiftigingen.

Dit noemen we reactieve epilepsie. 

 

Primaire epilepsie is een erfelijk probleem waarbij er geen onderliggende andere oorzaak gevonden kan worden. 

Wanneer er dus geen onderliggende oorzaak te achterhalen is gaat het dus altijd om primaire, dus erfelijke epilepsie!

 

 • Cane Corso jonger dan 6 maanden
  Veel voorkomende oorzaken bij deze heel jonge dieren zijn koptrauma, vergiftiging, aangeboren afwijkingen (bijvoorbeeld een waterhoofd), infecties (hondenziekte, FIP, leukemie, Toxoplasma of Neospora). Bij deze dieren onderzoeken we daarom vaak het vocht rondom de hersenen en ruggenmerg.

 

 • Cane Corso tussen de 6 maanden en 5 jaar oud
  Deze dieren hebben vaak primaire epilepsie (alhoewel secundair ook kan!). Primaire epilepsie is altijd erfelijk en komt bij bepaalde hondenrassen veel vaker voor. 

 

 • Cane Corso ouder dan 6 jaar
  Een veel voorkomende oorzaak van epilepsie bij oudere honden is een tumor (meningioma). Deze dieren hebben zelden primaire epilepsie en meestal reactieve of secundaire epilepsie. Dit noemt men ook ouderdom epilepsie.

Wat doen de rasverenigingen op dit moment om epilepsie te voorkomen?!

 

In het Verenigingsfokreglement van de DCCA is hierover, op het moment van dit schrijven, slechts opgenomen:  

2.2.1. Er dient een minimale wachttijd van 24 maanden aangehouden te worden wanneer uit dezelfde oudercombinatie 3 (drie) of meer pups zijn geboren. Een combinatie waaruit (aantoonbaar) een lijder aan epilepsie is voortgekomen mag niet worden herhaald. 

 

Deze bepaling is zeer summier. In het fokreglement is niets opgenomen over het fokken met vermoedelijke dragers,

terwijl het eigenlijk zo zou moeten zijn dat de hele lijn die bij een lijder hoort, uit de fok genomen dient te worden.

 

En worden er een of twee pups geboren met epilepsie uit een combinatie is er geen wachttijd? Bijzonder!

 

De Cane Corso club Nederland heeft op het moment van dit schrijven nog niets opgenomen in hun fokreglement maar,

geeft desgevraagd aan hier momenteel achter de schermen druk mee bezig te zijn.

Ook is de Cane Corso Club bezig een epilepsie protocol op te stellen voor de Cane Corso in Nederland,

ik heb hier zelf ook een kleine bijdrage aan geleverd.

De verwachting is dat dit protocol halfverwege 2023 in werking zal treden!

Goed nieuws vanuit de Cane Corso Club Nederland dus!

 

Valle del Futuro adviseert ook aan iedereen die zich aan het oriënteren is voor een Cane Corso zich aan te melden als lid bij 

de officiële rasvereniging van de Cane Corso, De Cane Corso Club Nederland, En hier alle eerlijke informatie in te winnen.

Jennifer (voorzitter) is net zoals mij heel goed op de hoogte van epilepsie binnen de Cane Corso populatie

en zet zich hier samen met haar team 100% voor in. 

https://www.canecorsoclub.nl/ 

 

Van rasverenigingen mag verwacht worden dat ze fokdieren laten onderzoeken op aandoeningen die vaker voorkomen bij een ras,

door daarvoor aangewezen dierenartsen, volgens een goed protocol.

Dieren die blijken te lijden aan deze aandoeningen zouden moeten worden uitgesloten van de fokkerij. 

 

Rasverenigingen zouden de eerste signalen van erfelijke aandoeningen binnen een ras zeer serieus moeten nemen. 

Er mag verwacht worden dat er met spoed onderzoek wordt gedaan en dat alle mogelijke maatregelen genomen worden om verdere verspreiding te voorkomen. 

In het geval van epilepsie betekent dit: heel goed kijken naar de verwantschappen en de mate waarin epilepsie in families voorkomt.

Als blijkt dat het in bepaalde families vaker voorkomt, moet het zorgvuldigheidsprincipe worden aangehouden, en moeten mogelijke dragers uitgesloten worden van de fokkerij.

 

Lijders en (vermoedelijk) dragers aan epilepsie dienen ten alle tijden uitgesloten te worden voor de fokkerij,

helaas zijn er in Nederland een aantal fokkers die ondanks alle waarschuwingen toch door blijven fokken met inmiddels bewezen epilepsie lijnen !!

 

Ze gebruiken vaak de welbekende smoes; "Wanneer we teveel honden uitsluiten verkleind dit onze genenpoel"

Maar wanneer er doorgefokt wordt met deze honden hebben we over tien jaar helemaal geen genenpoel meer,

dan kennen we de gezonde Cane Corso alleen nog maar van plaatjes !!

 

Wat zegt de wet dieren hierover?

 

Artikel 3.4 Fokken met gezelschapsdieren

 • 1.Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.

 • 2.In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat:

  • a. ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

  • b. uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;

  • c. ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

  • d. voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt;

  • e. het aantal nesten of nakomelingen dat een gezelschapsdier krijgt de gezondheid of het welzijn van dat dier of de nakomelingen benadeelt.

“Hoe vaak epilepsie voorkomt is in diverse
publicaties allang in beeld gebracht. Het
probleem is dat niet iedereen eerlijk is, dus
kan het gebeuren dat je niet weet van lijders of dragers"

Mensen vragen ook;

 

Wat veroorzaakt epilepsie bij honden? 

 

Hierbij valt te denken aan ernstige lever- en nieraandoeningen, te laag suikergehalte in het bloed, hersenaandoeningen (infecties en tumoren)

Maar ook vergiftigingen. Maar in de meeste gevallen speelt erfelijkheid een grote rol.

 

Kan epilepsie bij honden overgaan?

Epilepsie is niet te genezen, maar vaak met medicatie wel te controleren. Helaas reageren niet alle honden op de medicatie. Wanneer uit de testen komt dat het om secundaire epilepsie gaat, wordt de gezondheidsaandoening (indien mogelijk) behandeld. 

De Cane Corso heeft een zeer heftige vorm van epilepsie ze gaan vaak over tot clusteren, deze honden worden vaak niet ouder dan 4 jaar!

 

Heeft een Cane Corso pijn bij een epileptische aanval?

Het is belangrijk om te realiseren dat de hond geen pijn heeft en niet in paniek is tijdens een aanval. Indien de hond een aanval krijgt op een gevaarlijke plaats (bv bovenaan een trap), probeer er dan voor te zorgen dat de hond zichzelf niet kan bezeren. 

 

Wat zijn de symptomen van epilepsie?

Een epileptische aanval heeft vaak een of meer van de volgende kenmerken:

 • verlies van bewustzijn (helemaal of voor een deel)
 • schokken van lichaam of lichaamsdelen.
 • verward of angstig gedrag.
 • draaien van de ogen.
 • moeite met praten.
 • bijten op de tong.
 • urineverlies.

 

Hoe herken je epilepsie bij een Cane Corso?

Bij een hevige aanval kan het volgende worden waargenomen:

 • Omvallen en bewustzijnsverlies.
 • Hevige krampen over het hele lichaam.
 • Krampachtige bewegingen met de poten.
 • Klapperen met de kaken.
 • Schuimbekken.
 • Janken, gillen of piepen.
 • Verlies van urine en ontlasting.

 

Hoe lang duurt een epileptische aanval meestal?

Een "gewone" (want gewoon en normaal is het natuurlijk niet!)  aanval duurt doorgaans maximaal 4 minuten en gaat vanzelf over. Duurt de aanval langer dan 5 minuten, dan noemt men dit een langdurige epileptische aanval. Een status epilepticus is een aanval die langer dan 10 minuten aanhoudt. Het herstel na een gewone epileptische aanval is meestal volledig.

 

Kan epilepsie hersenschade veroorzaken?

Hoewel het zeldzaam is, kan een heftige epileptische aanval ook tot hersenschade leiden. Bij langdurige aanvallen (status epilepticus) die meer dan 30 minuten duren kan schade aan de hersenen ontstaan.

 

Wat te doen tegen epilepsie bij honden?

Het is belangrijk om te weten hoe vaak een hond last heeft van een epileptische aanval. Vaak krijgt een dier pas medicijnen tegen de aandoening wanneer er vaker dan één keer per maand een epileptische aanval optreed.

De behandeling van epilepsie bestaat uit het medicijn Fenobarbital of Pexion. Echter het beste is natuurlijk wanneer fokkers zich beter gaan verdiepen in deze aandoening en de lijnen waar dit veelvuldig voorkomt bij de Cane Corso, want die zijn in grote lijnen inmiddels al bekend. 

 

Helaas nemen maar weinig fokkers in Nederland dit serieus en deze fokkers blijven al dan niet stiekem door fokken met inmiddels bewezen epilepsie lijnen.

Op deze manier wordt het probleem steeds groter maar ook ingewikkelder omdat het inmiddels in bijna alle lijnen verweven zit!

Lijders en (vermoedelijk) dragers aan epilepsie dienen ten alle tijden uitgesloten te worden voor de fok!

 

 

Disclaimer artikel "Epilepsie bij de Cane Corso"

Bovenstaand artikel is o.a. samengesteld met de gegevens, citaten en teksten van onderstaande bron vermeldingen.

Valle Del Futuro kan op geen enkele wijze verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bovenstaand artikel.

 

Delen om nog meer bewustheid te creëren…heel graag!

Kun je je vinden in onze visie, heel fijn!

Voel je je aangesproken: stel dan vragen aan jezelf, maar niet aan ons.

En scrol weer rustig verder...

 

Bron vermeldingen: Dier & Recht, RashondenWijzer, YouTube, Google, CCCN & DCCA.